turnbacktop
课程详情 首页

免费听课

 了解目标管理在管理中起到的重要作用、学会如何正确运用目标管理及报表管理、通过分析有关数据,发现并调整目标实施过程中的“偏离”,最终达到“赢”的局面。

一、目标及目标作用目标管理的定义和作用                

二、有效目标制定                                     

三、店经理目标分解                                    

四、目标的实施与追踪